kungabe ufuna ukubuyisa ubukhosi bakwenu ma? Sikusiza Uma ufuna ukubuyisa ubukhosi bakwenu Uma bungaqondile.
Sibheka umnikazi sihlalo ngqo ngokwesihlahla somndeni.

The Traditional Leadership and Governance Framework Act 41 of 2003 intends:

 • To provide for the recognition of traditional communities;
 • To provide for the establishment and recognition of traditional councils;
 • To provide a statutory framework for leadership positions within the institution of traditional leadership, the recognition
  of traditional leaders and the removal from office of traditional leaders;
 • To provide for houses of traditional leaders; to provide for the functions and roles of traditional leaders;
 • To provide for dispute resolution and the establishment of the Commission on Traditional Leadership Disputes and
  Claims; to provide for a code of conduct;
 • To provide for amendments to the Remuneration of Public Office Bearers Act, 1998; and 
 • To provide for matters connected therewith.